POLÍTICA DE DADES:

1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

a. Dades subministrades voluntàriament per l’usuari

Les dades personals que són sol·licitades als usuaris/es únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i seran les estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s’utilitzarà exclusivament per donar l’efectiva resposta o prestació del servei a l’usuari/a.

L’usuari/a del lloc Web, pel seu ús, dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza l’Ajuntament de Premià de Dalt a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, als efectes de l’exercici de les funcions d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari indicat per la llei. Les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers ni transferides a altres Estats.

L’usuari/a del lloc Web que hagi facilitat les seves dades accepta expressament rebre informació municipal de l’Ajuntament de Premià de Dalt d’acord amb la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d´abril -Art. 25 i 28) que pugui ser del seu interès, excepte que comuniqui la seva negativa en qualsevol moment a l’Ajuntament de Premià de Dalt.

b. Drets dels interessats

Els/Les usuaris/es d’aquesta pàgina web poden sol·licitar a l’Ajuntament de Premià de Dalt, responsable del tractament l’exercici del dret d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de portabilitat i de limitació per escrit al correu electrònic amb còpia de DNI o altre document identificatiu a la Plaça de la Vila, 1 – 08338 PREMIÀ DE DALT, o a través d’aquest lloc Web:www.premiadedalt.cat

2. GALETES (“Cookies”)

En cap cas les galetes (“cookies”) que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc Web. L’ús de cookies es reserva exclusivament per a facilitar a l’usuari l’accessibilitat del lloc Web.

L’ús de galetes (“cookies”) de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l’ordinador de l’usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, es limitaran únicament a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc Web.

3. COMUNICACIÓ SEGURA

L’Ajuntament de Premià de Dalt  compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent i ha adoptat les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscs a que estan exposades, ja sigui per l’acció humana o pel medi físic, per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o apropiació indeguda de dades de caràcter personal.

4. SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d’aquest lloc Web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l’adreça de correu prmd.ocupacio@premiadedalt.cat