1.-LLOC WEB

Titular: AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

Adreça: Plaça del MIl.lenari, 5  08338  Premià de Dalt

Contacte: merloscv@premiadedalt.cat

Telèfon: 93 693 15 90

Dades Registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

NIF:  P0823000E

**L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT**, compleix amb la Llei 34/ 2002 , d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per complir amb la llei citada, les dades d’informació general d’aquest lloc Web són:
www.premiadedalt.cat

CONDICIÓ D’USUARI/A

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari/a de la web (des d’ara “Usuari/a”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI/A

L’Usuari/a es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s’exposa a continuació, l’Usuari/a s’obliga a no utilitzar la web per a la prestació de serveis, la realització d’activitats publicitàries o d’explotació comercial.

Tota la informació que faciliti l’Usuari/a haurà de ser veraç. A aquestes efectes, l’Usuari/a garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència del compliment del formulari necessari per a l’obtenció de les seves dades de contacte, així com la formulació de consultes.

Serà així mateix responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a l’Ajuntament de Premià de Dalt permanentment actualitzada de manera que correspongui en cada moment a la situació de l’Usuari/a. En tot cas, l’Usuari/a serà l’únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Ajuntament de Premià de Dalt o a tercers per la informació que faciliti.

El remitent de comunicacions a aquesta web o al seu propietari serà responsable del contingut d’aquestes, també pel que fa a la seva veracitat i precisió no fent-se tant responsable l’Ajuntament de Premià de Dalt de la informació i continguts introduïts per tercers.

No obstant així i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’Ajuntament de Premià de Dalt es posa a disposició de tots els usuaris/es, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de manera activa en la retirada o si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari/a consideri que existeix en el lloc web qualsevol contingut que pugui ser susceptible d’aquesta consideració, es prega ho faci saber de forma immediata al propietari del lloc web.

ÚS DELS CONTINGUTS DE LA WEB

L’Usuari/a s’obliga a no utilitzar la web ni el servei ofert a través del mateix per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic, lesives de drets i interessos de tercers o de que qualsevol forma o altra puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web.

L’Usuari/a que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de l’Ajuntament de Premià de Dalt i de la seva web així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del lloc i/o violi en qualsevol manera els drets de propietat intel·lectual del lloc o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable davant l’Ajuntament de Premià de Dalt de la seva actuació.

Als efectes previstos aquí s’entenen per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors així com el seu disseny gràfic i codis font.

En particular, l’Usuari/a es compromet a no: a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de qualsevol forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o sigui realment permès; b) Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el copyright i altres dades identificatives.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant el dissenys del lloc i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la web, pertanyen a l’Ajuntament de Premià de Dalt i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pes corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, logos, melodies, etc… continguts al servidor www.premiadedalt.com/empreses En cap moment es podrà entendre que l’ús o accés a la web i /o als serveix oferts en la mateixa, atribueixen a l’Usuari/a cap dret sobre l’esmentada propietat intel·lectual.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització de l’Ajuntament de Premià de Dalt. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest lloc atorgada a l’Usuari/a es limita a la descàrrega per part de l’Usuari/a d’aquest contingut i l’ús com a usuari de l’ajuntament del mateix, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres.

FRAMES

L’Ajuntament de Premià de Dalt prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts de la web.

ENLLAÇOS A ALTRES PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

La web www.premiadedalt.com/empreses posa a disposició dels Usuaris/es mitjans d’enllaç que permeten accedir als canals i pàgines que l’esmentada pàgina web manté a les plataformes i xarxes socials de Facebook, Twitter, Gmail + i LinkedIn propietat i gestionades per tercers. La inclusió d’aquests enllaços en la web té per objecte facilitar als Usuaris/es l’accés a aquests canals de les xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de relació alguna amb l’Ajuntament de Premià de Dalt i les xarxes socials enllaçades com tampoc l’acceptació dels continguts i servis, sent el seus titulars els responsables dels mateixos.

Donat que l’Ajuntament de Premià de Dalt no té cap control sobre el contingut allotjat en aquestes xarxes socials, l’Usuari/a reconeix i accepta que l’Ajuntament de Premià de Dalt no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als que l’Usuari/a pot accedir en aquestes pàgines, ni per la publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

En cap cas l’Ajuntament de Premià de Dalt comparteix amb les xarxes socials anteriorment anomenades cap tipus d’informació privada sobre els Usuaris i tota la informació que l’Usuari/a vulgui proporcionar a aquestes xarxes socials estarà sota la seva pròpia responsabilitat.

RESPONSABILITATS DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

Ús incorrecte de la web: L’Ajuntament de Premià de Dalt ha creat la web per a la difusió de la seva activitat i per facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal, per tant, l’accés a la web i l’ús correcte de la informació continguda en la mateixa són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable l’Ajuntament de Premià de Dalt per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pugui fer l’Usuari/a, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris/es fan de la web i dels serveis.

Així mateix, l’Ajuntament de Premià de Dalt tampoc serà responsable dels perjudicis de tota classe que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari/a en qualsevol classe de comunicació realitzada a través de la web.

Utilització dels continguts: L’Ajuntament de Premià de Dar facilita tots els continguts de la pàgina de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, l’Ajuntament de Premià de Dalt no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris/es fora de l’àmbit al qual s’adreça la web, i per aquest fet, la responsabilitat final recaurà sobre l’Usuari/a.

Virus:L’Ajuntament de Premià de Dalt es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’Usuari/a l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars a la seva web. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i per això, no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència l’Ajuntament de Premià de Dalt no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als Usuaris/es.

Errors Tecnològics: L’Ajuntament de Premià de Dalt ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat de la seva pàgina i farà tots els esforços perquè la mateixa no pateixi interrupcions,però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i pels errors en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de xarxa no imputables a l’Ajuntament de Premià de Dalt.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com a qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta pàgina web, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la web o de l’ús dels serveis que en ella es puguin oferir, l’Ajuntament de Premià de Dalt i l’Usuari/a acorda sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de Mataró.

MODIFICACIONS

L’Ajuntament de Premià de Dalt es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions de la web, així com els serveis de la mateixa i les condicions requerides. Podrà també realitzar canvis a la web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la web o el seu disseny. Els continguts i serveis de la web s’actualitzen periòdicament. A causa de que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits a la web. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, de manera que us convidem a revisar aquests termes quan visiteu de nou la web.

Data de la darrera actualització: 18-04-2019